STATUT FUNDACJI „SENSORIUM”

Tekst jednolity z dnia 01.10.2023 r.

Rozdział I- Postanowienia ogólne

Art.1

1. Aurelia Grzmot-Bilska zwana dalej Fundatorem zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji sporządzonego dnia 17.12. 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Danuta Wandiuk, notariusz w Bydgoszczy przy ulicy Długiej pod numerem 21/1 sporządzono Akt Notarialny (Repertorium A numer 5530/2019).
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art.2

1. Fundacja działa pod nazwą: FUNADACJA „SENSORIUM„.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
3. Fundacja uzyska osobność prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art.3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
4. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Art.3a

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami będzie przeznaczać wyłącznie na realizację swych celów statutowych.

Art.4

1. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji

Art.5

Celami działania Fundacji jest:
1. Podejmowanie działań zmierzających do wczesnej diagnozy niepełnosprawności dzieci ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu do 4 roku życia;
2. Tworzenie placówek oświatowych, ośrodków terapeutycznych, świetlic terapeutycznyc, mieszkań terapeutycznych, klubokawiarni i mieszkań wytchnieniowych dla osób z niepełnosprawnościami, starszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia czy choroby psychiczne;
3. Tworzenie standardów w zakresie leczenia, orzecznictwa, terapii, rehabilitacji i rewalidacji, edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne;
4. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne;
5. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, starszymi, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne;
6. Aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne do aktywnego i świadomego samorozwoju w zakresie edukacji, zdrowi, dbałości o dobrostan psychiczny oraz świadomość ekologiczną;
7. Inicjowanie działań poszerzających wiedzę z zakresu prawa wśród społeczności lokalnej, osób z niepełnosprawnościami, starszymi oraz dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne;
8. Promowanie czytelnictwa wśród społeczności lokalnej, osób z niepełnosprawnościami, starszymi oraz dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne;
9. Aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne do czynnego i twórczego samorozwoju poprzez korzystanie z dóbr kultury, muzykoterapii, arteterapii, happeningów artystycznych;
10. Organizacja i promowanie wolontariatu;
11. Działalność charytatywna;
12. Organizowanie działalności wydawniczej w zakresie: edukacji i terapii wobec osób z niepełnosprawnościami, starszymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i zaburzenia psychiczne;
13. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
14. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wykonywaniu w zakresie realizacji przez te podmioty działań w zakresie pożytku publicznego;
15. Podejmowanie działań poszerzających świadomość społeczną w zakresie ekologii, ochrony dóbr kultury i tradycji;
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
6. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
8. niesienie pomocy społecznej, wobec osób z niepełnosprawnościami, starszymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i zaburzenia psychiczne w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
9. świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób samotnie wychowujących dzieci;
10. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
11. prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
12. działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
13. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
14. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
15. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.

Art.6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie diagnozy przesiewowej dzieci do 4 roku życia;
2. Tworzenie placówek i miejsc, w których osoby z niepełnosprawnościami, starsze oraz zagrożone wykluczeniem z uwagi na uzależnienia oraz choroby psychiczne mogłyby spędzać wspólnie czas, podejmować aktywność zawodową, uczyć się i doskonalić swoją samodzielność oraz korzystać z terapii jak najlepiej stymulującej ich rozwój;
3. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, innymi stowarzyszeniami i instytucjami zdrowia i pomocy psychicznej, ośrodkami przeciwdziałającymi uzależnieniom, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się edukacją, terapią i wsparciem dzieci i młodzieży, a także osób starszych;
4. Organizowanie prelekcji, szkoleń, konferencji , happeningów oraz innych działań poszerzających świadomość społeczności lokalnej oraz samych zainteresowanych o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i choroby psychiczne, a także tematu ekologii, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5. Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia lub zaburzenia psychiczne oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych;
6. Organizowanie imprez kulturalnych oraz z wykorzystaniem m.in. arteterapii, muzykoterapii oraz innych form biernego lub czynnego korzystania ze sztuki oraz dóbr kultury w celu poszerzania samoświadomości dbania o zdrowie i dobrostan psychiczny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności: osób z niepełnosprawnościami, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i choroby psychiczne;
7. Organizowanie imprez sportowych poprawiających jakość funkcjonowania zdrowotnego i psychicznego;
8. Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dotacji państwowych i społecznych, prowadzonej działalności gospodarczej w rozmiarach służących działalności statutowej;
9. Organizowanie prelekcji, szkoleń i konferencji poszerzających świadomość prawną społeczności lokalnej oraz osób z niepełnosprawnościami, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i choroby psychiczne;
10. Organizowanie happeningów, wystaw, prelekcji, szkoleń i konferencji poszerzających świadomość ekologiczną społeczności lokalnej oraz osób z niepełnosprawnościami, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i choroby psychiczne;
11. Aktywizowanie zawodowe osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;
12. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i choroby psychiczne;
13. Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni, wydawnictw fachowych dotyczących wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, starszych, dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na uzależnienia i choroby psychiczne oraz sposobów przeciwdziałania temu wykluczeniu;
14. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych, wolontariuszy Fundacji po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń;
15. Kształcenie ustawiczne działaczy społecznych Fundacji , profesjonalistów oraz kształcenie ustawiczne działaczy rodziców, wolontariuszy i osób zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, starości , uzależnień oraz zaburzeń psychicznych, a także inną mieszczącą się w problematyce podejmowanej przez Fundację;
16. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży;
17. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ekologię, ochronę środowiska naturalnego, zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
18. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
19. finansowanie kosztów leczenia dzieci;
20. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci;
21. dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla osób samotnie wychowujących dzieci;
22. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin;
23. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
24. organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
25. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
26. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania osób samotnie wychowujących dzieci;
27. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
28. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
29. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
30. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;
31. finansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanych, w okresie przejściowym t.j. do momentu uzyskania przez nich odszkodowań od ubezpieczycieli bądź sprawców wypadku.

Art.7

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji

Art.8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 ( tysiąc pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora z czego kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
3. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach.

Art.9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Art.10

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
- darowizn, spadków, zapisów,
- dotacji, subwencji, grantów podchodzących od osób fizycznych, prawnych , instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, - dochodów z kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych,
- dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
- Dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji,
- nawiązek przyznawane przez właściwy organ,
- świadczeń przyznawanych na cel społeczny przyznawane w trybie art.448KC,
- dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przejęciu jej spadku z dobrodziejstwem inwentarza lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art.11

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 3000 € ( trzy tysiące Euro) obliczoną według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie tytuł honorowy Sponsor Fundacji.
2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty
3. Poza tytułem Sponsora Fundacji, może ona nadawać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe dla osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji

Rozdział IV - działalność gospodarcza

Art.12

1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
- działalność wydawnicza;
- działalność polegająca na tłumaczeniu wydawnictw obcojęzycznych związanych z problematyką poruszaną przez Fundację
- badanie rynku i opinii publicznej;
- działalność agencji reklamowych;
- reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- przetwarzanie danych;
- badania naukowe;
- prowadzenie klubokawiarni, świetlicy, mieszkań terapeutycznych i mieszkań wytchnieniowych oraz innych placówek terapeutycznych;
- działalność wydawnicza - (PKD 22.1);
- działalność poligraficzna - (PKD 22.2);
- reklama - (74.40.Z);
- wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z);
- działalność związana z ochroną ludzkiego zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - (85.14.F);
- działalność fizjoterapeutyczna - (85.14.A);
- działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna - (85.14.D);
- działalność paramedyczna - (85.14.E);
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - (86.90.E);
- opieka dzienna nad dziećmi - (88.91.Z);
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
- placówki wychowania przedszkolnego - (85.10.Z);
- placówki doskonalenia nauczycieli - (85.41.C);
- pozaszkolne formy edukacji - (85.5);
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - (85.51Z);
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej - (85.52.Z);
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - (85.59.B);
- działalność wspomagająca edukację - (85.60.Z);
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - (72.20.Z);
- działalność obiektów kulturalnych - (90.04.Z);
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - (90.01.Z);
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - (90.02.Z);
- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - (90.0);
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna – (93.2);
- działalność związana ze sportem - (93.1);
- działalność klubów sportowych – (93.12.Z);
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - (93.13);
- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - (91.03);
- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - (91.03.Z);
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji - (73.10.F);
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki - (73.10.H);
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - (80.42.B);
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

Rozdział V – władze Fundacji

Art.13

Organami Fundacji są : Fundator, Zarząd i Rada Fundacji

Fundator

Art.14

1. Do kompetencji Fundatora należy ustalanie Statutu Fundacji, jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady i formy organizacji zarządu Fundacji i Rady Fundacji, ich skład i sposób powoływania oraz odwoływania , a także ich obowiązki i uprawnienia. Fundator może zmienić statut Fundacji, zmienić główne cele Fundacji, zmienić zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień
3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji

Rada Fundacji

Art.15

1. Rada Fundacji składa się z 1 do 4 osób.
2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator Fundacji. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdej chwili odwołani.
3. Rada Fundacji powoływana jest na 3 letnią kadencję. Możliwe jest ponowne wybranie osoby do Rady Fundacji w każdej chwili.
4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji zwanego dalej Przewodniczącym.
5. Rada odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Fundacji lub Fundator.
7. Forma zwołania posiedzenia Rady jest dowolna, ważne aby każdy z osób w Radzie Fundacji została powiadomiona.
8. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji oraz Fundator.
9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Decydujący głos należy do Przewodniczącego
10. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego, a także organem opiniującym Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy:
- nadzorowanie działań Zarządu oraz podległych mu jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie innych działań z zakresu kontroli prac Fundacji,
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
- wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
- badanie stanu majątkowego Fundacji i opiniowanie sprawozdań finansowych Fundacji,
- zatwierdzanie wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji,
- reprezentowanie Fundacji wobec członków Zarządu Fundacji,
- opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji

Zarząd

Art.16

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i powoływany jest przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Fundator powołuje Zarząd wskazuje Prezesa Zarządu. Fundator może być członkiem Zarządu.
2. Zarząd podejmuje wszystkie działania niezastrzeżone dla Fundatora i Rady Fundacji. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu uprawnieni są:
- Prezes Zarządu samodzielnie,
- dwaj członkowie zarządu łącznie
5. Oświadczenia woli w imieniu zarządu może składać osoba upoważniona przez Zarząd.
6. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.
7. Po śmierci Fundatora zarząd Fundacji podejmuje decyzje związane z działaniem Fundacji.

Ograniczenia uprawnień członków Fundacji oraz zakazy

Art.17

1. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z uczestnictwa w posiedzeniach Rady, ale nie przysługuje im wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie oraz udziału w jej pracach.
2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wewspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywaniu jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być w chwili powołania, ani w trakcie pełnienia funkcji skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział VI – zmiana statutu Fundacji

Art.18

Zmiany w statucie podejmuje Fundator.

Rozdział VII - postanowienia ogólne

Art.19

1. Dla efektywnego działania Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie Fundacji nie może nastąpić jeśli istotny cel działań Fundacji mógłby ulec zmianie.
3. Decyzję o połączeniu o którym mowa podejmuje Fundator lub w wyniku jego śmierci Zarząd Fundacji.
4. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.
5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, w całości zostaje przekazany na rzecz Fundacji Potrafię Pomóc we Wrocławiu.

Treść Statutu możesz pobrać w formie pliku PDF. Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk.

Facebook
YouTube