Polityka Prywatności serwisu internetowego www.fundacjasensorium.pl oraz zasady wykorzystania plików cookies

I. Informacje ogólne.

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora danych osobowych w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego www.fundacjasensorium.pl (dalej jako „serwis”) oraz wykorzystania plików cookies.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „SENSORIUM” z siedzibą w Bydgoszczy 85-235, ul. Śląska 24/5 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000833431 zwana dalej „Fundacją”, lub „Administratorem”.
3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować osobę fizyczną, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez serwis internetowy za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Odwołanie się w niniejszej Polityce do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych Użytkownika (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).
4. Fundacja przetwarza dane osobowe i informacje poufne z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane, dbając o interesy Użytkowników serwisu, klientów, współpracowników, podopiecznych, wolontariuszy i innych osób, których dane zostały udostępnione Fundacji w ramach prowadzonej działalności oraz o bezpieczeństwo udostępnionych danych. W celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych w serwisie używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne, prawne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz innych powierzonych jej informacji, adekwatnie do ryzyka zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej:

1. Dane kontaktowe użytkowników przetwarzane są w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy w ramach usług świadczonych przez Fundację, takich jak np. prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizowanie konferencji, wykonywania wolontariatu, świadczenie pomocy podopiecznym Fundacji w zakresie celów statutowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) prowadzenia działań marketingu własnego np. w formie e-mailowego newslettera w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz dopasowania treści i reklam, na potrzeby badań analitycznych w celach marketingowych, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronie - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO );
c) prowadzenia zbiórek pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji oraz wsparcia działalności Fundacji przez darczyńców i wolontariuszy - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) lub za zgodą Użytkownika serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
2. Podanie przez Użytkowników serwisu danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania może być częściowa lub całkowita niemożność zawarcia lub wykonania umowy, jak też brak możliwości zrealizowania innych celów dla których podanie danych było niezbędne /np. przekazywania informacji marketingowych o działalności Fundacji lub organizowania różnych form wsparcia dla podopiecznych/.
3. Fundacja może dla celów marketingowych przetwarzać w serwisie internetowym dane Użytkowników w sposób zautomatyzowany poprzez profilowane (dopasowanie komunikatów do potrzeb Użytkowników) – więcej o tym w pkt VI dotyczącym plików cookies.

III. Okres przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:
a) w celu zawarcia i wykonywania umowy - okres trwania negocjacji oraz czas trwania umowy, a po jej zakończeniu okres dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a także czas wykonywania obowiązków prawnych dotyczących przechowywanie danych (np. przepisy podatkowe); b) dane przetwarzane na podstawie zgody - do momentu wycofania zgody;
c) dane przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora – do czasu zrealizowania celu /np. zbiórki pieniężnej/ lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika.

IV. Udostępnienie i powierzenie danych:

1. Dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Jako Administrator danych Fundacja może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3. Dane przekazywane przez Użytkowników serwisu lub w ramach komunikacji, bądź przekazywania informacji, Fundacja ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług, w tym usług informatycznych i marketingowych.
4. Zebrane od Użytkowników dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Prawa Użytkownika serwisu:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane,
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

VI. Informacja o plikach cookies i tworzeniu profilu Użytkownika:

1. W serwisie korzystamy z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja „SENSORIUM”
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych dla niego materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Można dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony serwisu
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta przez zarząd Fundacji „SENSORIUM„ w dniu 28.04.2020 r., który zastrzega sobie prawo do zmiany jej postanowień w każdym czasie. Uaktualniona treść Polityki zostanie opublikowana niezwłocznie na stronach serwisu.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: poczta@fundacjasensorium.pl lub nr tel.: 501193507

Treść Polityki Prywatności, Polityki Plików "cookies" oraz RODO możesz pobrać w formie pliku PDF. Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk.

Facebook
YouTube